Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Galaţi (Rumænien) den 7. maj 2019 – XU m.fl. mod SC Credit Europe Ipotecar IFN SA og Credit Europe Bank

(Sag C-364/19)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Tribunalul Galaţi

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB og EC

Sagsøgte: SC Credit Europe Ipotecar IFN SA og Credit Europe Bank

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 1, stk. 2, og artikel 4, stk. 2, i direktiv 93/13/EØF 1 , som fortolket i dommen i sag C-186/16, Andriciuc m.fl., fortolkes således, at den nationale ret i forbindelse med bedømmelse af et kontraktvilkår om kursrisiko, som afspejler en national bestemmelse, først skal at vurdere relevansen af forbuddet i direktivets artikel 1, stk. 2, eller fastslå, om den erhvervsdrivende har opfyldt sin oplysningspligt i henhold til direktivets artikel 4, stk. 2, uden først at vurdere bestemmelserne i direktivets artikel 1, stk. 2?

Skal artikel 1, stk. 2, og artikel 4, stk. 2, i direktiv 93/13/EØF fortolkes således, at en erhvervsdrivende, som ikke har opfyldt sin pligt til at oplyse forbrugeren inden indgåelsen af en låneaftale, kan påberåbe sig bestemmelserne i direktivets artikel 1, stk. 2, med henblik på, at et kontraktvilkår om kursrisiko, som afspejler en national lovbestemmelse, udelukkes fra vurderingen af, om kontraktvilkåret er urimeligt?

____________

1     Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.4.1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT 1993, L 95, s. 29).