Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul Galați (Romania) on esittänyt 7.5.2019 – XU ym. v. SC Credit Europe Ipotecar IFN SA ja Credit Europe Bank NV

(asia C-364/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunalul Galați

Pääasian asianosaiset

Kantajat ja valittajat: XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB ja EC

Vastaajat ja valittajat: SC Credit Europe Ipotecar IFN SA ja Credit Europe Bank NV

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 93/13/ETY1 1 artiklan 2 kohtaa ja 4 artiklan 2 kohtaa, siten kuin niitä on tulkittu tuomiossa C-186/16, Andriciuc ym., tulkittava siten, että kun kyseessä on valuuttakurssiriskiä koskeva, kansallista lakia heijastava sopimusehto, kansallinen tuomioistuin on velvollinen tutkimaan ensin direktiivin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kiellon merkityksellisyyden asian kannalta, vai onko sen tutkittava, onko elinkeinonharjoittaja noudattanut direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa säädettyä tiedonantovelvoitetta, ilman että sen pitäisi ensin arvioida asiaa saman direktiivin 1 artiklan 2 kohdan säännösten perusteella?

Onko direktiivin 93/13/ETY 1 artiklan 2 kohtaa ja 4 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että jos elinkeinonharjoittaja ei ole noudattanut velvoitetta antaa tiedot kuluttajalle ennen lainasopimuksen tekemistä, se voi vedota direktiivin 1 artiklan 2 kohdan säännöksiin ja vaatia, että valuuttakurssiriskiä koskeva, kansallista lakia heijastava sopimusehto jätetään kohtuuttomuutta koskevan arvioinnin ulkopuolelle?

____________

1 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).