Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 7. maijā iesniedza Tribunalul Galaţi (Rumānija) – XU u.c./SC Credit Europe Ipotecar IFN SA un Credit Europe Bank

(Lieta C-364/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunalul Galaţi

Pamatlietas puses

Prasītāji: XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB, EC

Atbildētājas: SC Credit Europe Ipotecar IFN SA un Credit Europe Bank

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 93/13/EEK 1 1. panta 2. punkts un 4. panta 2. punkts, kā tie interpretēti lietā C-186/16 Andriciuc u.c., ir jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, kad noteikums par valūtas maiņas risku atspoguļo valsts tiesību normu, valsts tiesai ir prioritāri jāpārbauda direktīvas 1. panta 2. punktā minētā aizlieguma nozīmīgums, vai tomēr tas, vai profesionālis ir ievērojis direktīvas 4. panta 2. punktā noteikto informēšanas pienākumu, – iepriekš neizvērtējot direktīvas 1. panta 2. punkta noteikumus?

Vai Direktīvas 93/13/EEK 1. panta 2. punkts un 4. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, kad profesionālis pirms aizdevuma līguma noslēgšanas nav izpildījis patērētāja informēšanas pienākumu, tas var izmantot direktīvas 1. panta 2. punktā noteiktās normas, lai no negodīguma izvērtējuma būtu izslēgts līguma noteikums par valūtas maiņas risku, kas atspoguļo valsts likuma noteikumus?

____________

1 Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV 1993, L 95, 29. lpp.).