Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Galaţi (Rumunia) w dniu 7 maja 2019 r. – XU i in. / SC Credit Europe Ipotecar IFN SA i Credit Europe Bank

(Sprawa C-364/19)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Tribunalul Galaţi

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB, EC

Strona pozwana: SC Credit Europe Ipotecar IFN SA i Credit Europe Bank

Pytania prejudycjalne

Czy art. 1 ust. 2 i art. 4 ust. 2 dyrektywy 93/13/EWG1 , zgodnie z ich wykładnią przedstawioną w sprawie C-186/16, Andriciuc i in., należy interpretować w ten sposób, że w przypadku wystąpienia postanowienia dotyczącego ryzyka kursowego, odzwierciedlającego przepis prawa krajowego, sąd krajowy jest w pierwszej kolejności zobowiązany zbadać znaczenie zakazu, o którym mowa w art. 1 ust. 2 dyrektywy, lub wypełnienie przez przedsiębiorcę obowiązku poinformowania uregulowanego w art. 4 ust. 2 dyrektywy, bez dokonania uprzedniej oceny przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2 tej dyrektywy?

Czy art. 1 ust. 2 i art. 4 ust. 2 dyrektywy 93/13/EWG należy interpretować w ten sposób, że w przypadku niewypełnienia przed zawarciem umowy kredytu obowiązku poinformowania konsumenta przedsiębiorca może skorzystać z postanowień art. 1 ust. 2 dyrektywy, aby postanowienie umowne dotyczące ryzyka kursowego, odzwierciedlające przepis prawa krajowego, zostało wyłączone z oceny nieuczciwego charakteru?

____________

1 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. 1993, L 95,s. 29).