Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul Galaţi (România) la data de 7 mai 2019 – XU şi alţii / SC Credit Europe Ipotecar IFN SA şi Credit Europe Bank

(Cauza C-364/19)

Limba de procedură: româna

Instanţa de trimitere

Tribunalul Galaţi

Părţile din acţiunea principală

Reclamanți-apelanți: XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB, EC

Pârâte-apelante: SC Credit Europe Ipotecar IFN SA și Credit Europe Bank NV

Întrebările preliminare

Articolul 1 alineatul (2) și articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE1 , astfel cum au fost analizate prin cauza C-186/16, Andriciuc și alții, trebuie interpretate în sensul că instanța națională este obligată, în cazul unei clauze de risc valutar care reia o dispoziție națională, să analizeze cu prioritate incidența interdicției prevăzute la articolul 1 alineatul (2) din directivă sau să analizeze respectarea de către profesionist a obligației de informare care intră în obiectul de reglementare al articolului 4 alineatul (2) din directivă, fără o analiză prealabilă a dispozițiilor articolului 1 alineatul (2) din directivă?

Articolul 1 alineatul (2) și articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE trebuie interpretate în sensul că, în situația nerespectării obligației de informare a consumatorului, prealabilă încheierii contractului de credit, profesionistul se poate prevala de dispozițiile articolului 1 alineatul (2) din directivă, astfel încât clauza contractuală de risc valutar care reia o dispoziție legală națională să fie exclusă de la analiza caracterului abuziv?

____________

1 Directiva 93/13/CEE a Consiliului, din 5 aprilie 1993, privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29, Ediţie specială, 15/vol. 2, p. 273).