Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Galaţi (Rumunsko) 7. mája 2019 – XU a iní/SC Credit Europe Ipotecar IFN SA a Credit Europe Bank

(vec C-364/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Galați

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia a odvolatelia: XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB, EC

Žalované a odvolateľky: SC Credit Europe Ipotecar IFN SA a Credit Europe Bank

Prejudiciálne otázky

Majú sa článok 1 ods. 2 a článok 4 ods. 2 smernice 93/13/EHS1 , v súlade s ich výkladom v rozsudku Andriciuc a iní, C-186/16, vykladať v tom zmysle, že v prípade zmluvnej podmienky o kurzovom riziku, ktorá odráža ustanovenie vnútroštátneho práva, je vnútroštátny súd povinný prednostne preskúmať, či je v danej situácii relevantný zákaz uvedený v článku 1 ods. 2 smernice, alebo skutočnosť, či si predajca alebo dodávateľ splnil informačnú povinnosť podľa článku 4 ods. 2 smernice, a to bez predchádzajúceho posúdenia ustanovení článku 1 ods. 2 tejto smernice?

Majú sa článok 1 ods. 2 a článok 4 ods. 2 smernice 93/13/EHS vykladať v tom zmysle, že v prípade nedodržania povinnosti informovať spotrebiteľa pred uzatvorením úverovej zmluvy môže predajca alebo dodávateľ využiť ustanovenia článku 1 ods. 2 smernice s cieľom dosiahnuť, aby sa zmluvná podmienka o kurzovom riziku, ktorá odráža ustanovenie vnútroštátneho práva, vylúčila z posudzovania jej nekalého charakteru?

____________

1 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách

(Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 015/002, s. 288).