Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Galaţi (Rumänien) den 7 maj 2019 – XU m.fl., mot SC Credit Europe Ipotecar IFN SA e Credit Europe Bank

(Mål C-364/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Galaţi

Parter i det nationella målet

Klagande: XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB, EC

Motpart: SC Credit Europe Ipotecar IFN SA e Credit Europe Bank

Tolkningsfrågor

Ska artiklarna 1.2 och 4.2 i direktiv 93/13/EEG1 , mot bakgrund av tolkningen i domen i mål C-186/16, Andriciuc m.fl., tolkas så, att den nationella domstolen i samband med bedömning av ett avtalsvillkor om valutarisk som avspeglar en nationell bestämmelse i första hand ska pröva relevansen av förbudet enligt artikel 1.2 i direktivet eller fastställa om näringsidkaren har fullgjort sin informationsplikt i enlighet med artikel 4.2 i direktivet, utan att först ha prövat bestämmelserna i artikel 1.2 i direktivet?

Ska artiklarna 1.2 och 4.2 i direktiv 93/13/EEG tolkas så, att en näringsidkare som inte har fullgjort sin skyldighet att informera konsumenten innan ett låneavtal ingås får åberopa bestämmelserna i artikel 1.2 i direktivet så att ett avtalsvillkor om valutarisk som avspeglar en nationell lagbestämmelse är undantaget från oskälighetsprövning?

____________

1 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, 1993, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169).