Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 31. maja 2019 – Norbert Häring/Hessischer Rundfunk

(Zadeva C-423/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Norbert Häring

Tožena stranka: Hessischer Rundfunk

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali izključna pristojnost, ki jo ima v skladu s členom 2(1) v povezavi s členom 3(1)(c) PDEU Unija na področju monetarne politike držav članic, katerih valuta je euro, nasprotuje pravnemu aktu ene od teh držav članic, ki določa dolžnost javnih organov države članice, da za izpolnitev denarnih obveznosti, ki jih naloži država, sprejemajo eurobankovce?

2.    Ali iz statusa bankovcev, izraženih v eurih, kot zakonitega plačilnega sredstva, ki je določen v členu 128(1), tretji stavek, PDEU, členu 16, prvi odstavek, tretji stavek, Protokola (št. 4) o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter členu 10, drugi stavek, Uredbe Sveta (ES) št. 974/98 z dne 3. maja 1998 o uvedbi eura1 , izhaja prepoved, v skladu s katero javni organi države članice ne smejo zavrniti izpolnitve denarne obveznosti, ki jo naloži država, s takimi bankovci, ali pa je na podlagi prava Unije mogoče določiti pravila, na podlagi katerih je plačilo z eurobankovci za nekatere denarne obveznosti, ki jih določi država, izključeno?

3.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen in odgovor na drugo vprašanje nikalen:

Ali se pravni akt države članice, katere valuta je euro, sprejet na področju izključne pristojnosti Unije za monetarno politiko, lahko uporabi, če oziroma dokler Unija svoje pristojnosti ni uporabila oziroma ne uporabi?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 10, zvezek 1, str. 111.