Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sofijski rajonen sad (Bulharsko) dne 4. června 2019 – Pojišťovací akciová společnost „Bulstrad Vienna Insurance Group“ AD v. Pojišťovací společnost „Olympic“

(Věc C-427/19)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Sofijski rajonen sad

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Pojišťovací akciová společnost „Bulstrad Vienna Insurance Group“ AD

Žalovaná: Pojišťovací společnost „Olympic“

Předběžné otázky

Je třeba při výkladu článku 630 kodeks za zastrachovaneto (zákoník pojištění) s ohledem na článek 274 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES1 ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) mít za to, že rozhodnutí orgánu členského státu odejmout pojistiteli povolení a ustanovit mu předběžného likvidátora, aniž bylo zahájeno soudní likvidační řízení, představuje „rozhodnutí o zahájení likvidačního řízení“?

Musí být v případě, že právo členského státu, ve kterém má sídlo pojistitel, kterému byla odňata licence a kterému byl ustanoven předběžný likvidátor, stanoví, že v případě ustanovení předběžného likvidátora musí být přerušena všechna soudní řízení vedená proti této společnosti, tyto právní předpisy podle článku 274 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) před soudy jiných členských států použity i tehdy, pokud to není výslovně stanoveno v jejich vnitrostátním právu?

____________

1 Úř. věst. 2009, L 335, s. 1