Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski rajonen săd (Bulharsko) 4. júna 2019 – Poisťovacia akciová spoločnosť „Bulstrad Vienna Insurance Group“ AD/Poisťovňa „Olympic“

(vec C-427/19)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sofijski rajonen săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Poisťovacia akciová spoločnosť „Bulstrad Vienna Insurance Group“ AD

Žalovaný: Poisťovňa „Olympic“

Prejudiciálne otázky

Má sa pri výklade článku 630 Kodeks za zastrahovaneto (zákonník o poisťovníctve) s prihliadnutím na článok 274 smernice 2009/138/ES1 z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) vychádzať z toho, že rozhodnutie orgánu členského štátu o tom, že poisťovni odníma povolenie a ustanovuje jej predbežného likvidátora, pričom nebola začatá súdna likvidácia poisťovne, predstavuje „rozhodnutie o začatí likvidácie poisťovne“?

Ak právo členského štátu, v ktorom má svoje sídlo poisťovateľ, ktorému bolo odňaté povolenie a ktorému bol ustanovený predbežný likvidátor, ustanovuje, že v prípade ustanovenia predbežného likvidátora sa musia prerušiť všetky súdne konania proti tejto spoločnosti, musia podľa článku 274 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) súdy iných členských štátov uplatniť tieto právne predpisy aj v prípade, ak to ich vnútroštátne právo výslovne neustanovuje?

____________

1 Ú. v. EÚ L 335, 2009, s. 1.