Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sofiyski rayonen sad (Bolgarija) 4. junija 2019 – Versicherungsaktiengesellschaft „Bulstrad Vienna Insurance Group“ AD/Versicherungsgesellschaft „Olympic“

(Zadeva C-427/19)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Sofiyski rayonen sad

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Versicherungsaktiengesellschaft „Bulstrad Vienna Insurance Group“ AD

Tožena stranka: Versicherungsgesellschaft „Olympic“

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba pri razlagi člena 630 Kodeks za zastrahovaneto (zakonik o zavarovanjih) ob upoštevanju člena 274 Direktive 2009/138/ES1 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) izhajati iz tega, da sklep organa države članice o odvzemu dovoljenja zavarovalnici in imenovanju začasnega likvidacijskega upravitelja za to zavarovalnico, ne da bi se začel sodni postopek prenehanja, pomeni „sklep o začetku postopka prenehanja“?

Ali morajo sodišča drugih držav članic, če zakonodaja države članice, v kateri ima zavarovalnica, ki ji je bilo odvzeto dovoljenje in za katero je bil imenovan začasni likvidacijski upravitelj, sedež, določa, da je treba v primeru imenovanja začasnega likvidacijskega upravitelja prekiniti vse sodne postopke proti tej družbi, v skladu s členom 274 Direktive 2009/138/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) uporabiti to zakonodajo tudi, če to ni izrecno določeno v njihovi nacionalni zakonodaji?

____________

1 UL 2009, L 335, str. 1.