Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Stuttgart (Tyskland) den 24. april 2019 – Eurowings GmbH mod GD, HE og IF

(Sag C-334/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landgericht Stuttgart

Parter i hovedsagen

Appellant: Eurowings GmbH

Appelindstævnte: GD, HE og IF

Præjudicielt spørgsmål

Skal bestemmelserne – navnlig artikel 5, stk. 3 – i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 1 fortolkes således, at spontant fravær af en væsentlig del af flypersonalet på grund af sygemeldinger (»vild strejke«) hos det luftfartsselskab, som inden for rammerne af en kontrakt om udlejning af et fly med besætning (»wet lease«) udlejer fly samt besætning til det »transporterende luftfartsselskab« som omhandlet i forordningens artikel 2, litra b), men ikke bærer det operationelle ansvar for flyvningerne, har den konsekvens, at det »transporterende luftfartsselskab« ikke kan påberåbe sig »usædvanlige omstændigheder« som omhandlet i forordningens artikel 5, stk. 3, i overensstemmelse med dom af 17. april 2018, Krüsemann m.fl., C-195/17 m.fl. 2 ?

____________

1 EUT 2004, L 46, s. 1.

2 EU:C:2018:258