Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Stuttgart (Saksa) on esittänyt 24.4.2019 – Eurowings GmbH v. GD, HE ja IF

(asia C-334/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Stuttgart

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Eurowings GmbH

Vastapuolet: GD, HE ja IF

Ennakkoratkaisukysymys

Onko matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/20041 säännöksiä, erityisesti sen 5 artiklan 3 kohtaa, tulkittava siten, että se, että huomattava osa sellaisen lentoliikenteenharjoittajan lentohenkilökunnasta on spontaanisti poissa töistä sairauden vuoksi (ns. villi lakko), joka on vuokrannut asetuksen 2 artiklan b alakohdassa tarkoitetulle lennosta vastaavalle lentoliikenteenharjoittajalle lentokoneen ja miehistön (wet lease), mutta ei ole lennosta toiminnallisessa vastuussa, vaikuttaa siten, että lennosta vastaava lentoliikenteenharjoittaja ei myöskään voi vedota asetuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin poikkeuksellisiin olosuhteisiin vastaavasti kuin [17.4.2018 annetussa tuomiossa Krüsemann ym., C-195/17, C-197/17–C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17–C-286/17 ja C-290/17–C-292/17]2 ?

____________

1 EUVL 2004, L 46, s. 1.

2 EU:C:2018:258