Language of document :

2019 m. balandžio 24 d. Landgericht Stuttgart (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Eurowings GmbH / GD, HE, IF

(Byla C-334/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Stuttgart

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Eurowings GmbH

Kitos apeliacinio proceso šalys: GD, HE, IF

Prejudicinis klausimas

Ar 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 261/20041 , nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91, nuostatas, visų pirma 5 straipsnio 3 dalį, reikia aiškinti taip, kad reikšmingos orlaivio įgulos narių dalies spontaniškas neatvykimas į darbą remiantis laikinuoju nedarbingumu („laukinis streikas“) lemia, kad oro vežėjas, nuomojantis orlaivį su įgula „skrydį vykdančiam oro vežėjui“, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 2 straipsnio b punktą, pagal sutartį dėl orlaivio su įgula nuomos („wet lease“), bet neprisiimantis šių skrydžių veiklos atsakomybės, taip pat, kaip „skrydį vykdantis oro vežėjas“, negali remtis „ypatingomis aplinkybėmis“, kaip tai suprantama pagal reglamento 5 straipsnio 3 dalį, pagal 2018 m. balandžio 17 d. Sprendimą Krüsemann ir kt., C-195/17 ir kt.2 ?

____________

1 OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10.

2 EU:C:2018:258.