Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 24. aprīlī iesniedza Landgericht Stuttgart (Vācija) – Eurowings GmbH/GD, HE, IF

(Lieta C-334/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Stuttgart

Pamatlietas puses

Prasītāja: Eurowings GmbH

Atbildētāji: GD, HE, IF

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 1 , noteikumi, it īpaši 5. panta 3. punkts, ir jāinterpretē tādējādi, ka gaisa pārvadātāja, kas “apkalpojošajam gaisa pārvadātājam” regulas 2. panta b) punkta izpratnē saskaņā ar līgumu par lidmašīnas ar apkalpi nomu (“wet lease”) iznomā lidmašīnu kopā ar apkalpi, taču par lidojumiem neuzņemas operatīvo atbildību, lidojumu apkalpes personāla ievērojamas daļas spontānai prombūtnei slimības dēļ (“neorganizēts streiks”) ir tādas sekas, ka arī “apkalpojošais gaisa pārvadātājs” nevar atsaukties uz “ārkārtējiem apstākļiem” regulas 5. panta 3. punkta izpratnē atbilstoši 2018. gada 17. aprīļa spriedumam, Krüsemann u.c. 2 ?

____________

1     OV 2004, L 46, 1. lpp.

2     EU:C:2018:258