Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Stuttgart (Nemecko) 24. apríla 2019 – Eurowings GmbH/GD, HE, IF

(vec C-334/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Stuttgart

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Eurowings GmbH

Odporcovia: GD, HE, IF

Prejudiciálna otázka

Majú sa ustanovenia – najmä článok 5 ods. 3 – nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/911 vykladať v tom zmysle, že spontánna neprítomnosť značnej časti leteckého personálu kvôli nahlásenej práceneschopnosti z dôvodu choroby (tzv. divý štrajk) u leteckého dopravcu, ktorý „prevádzkujúcemu leteckému dopravcovi“ v zmysle článku 2 písm. b) nariadenia v rámci zmluvy o prenájme lietadla s posádkou („wet lease“) prenajal lietadlo spolu s posádkou, nesie zodpovednosť za lety, ale nemá operačnú zodpovednosť, má za následok, že ani „prevádzkujúci letecký dopravca“ sa nemôže odvolávať na „mimoriadne okolnosti“ v zmysle článku 5 ods. 3 nariadenia podľa rozsudku Súdneho dvora zo 17. apríla 2018, Krüsemann a i., C-195/17 a ďalšie?2

____________

1 Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10.

2 EU:C:2018:258.