Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Stuttgart (Tyskland) den 24 april 2019 – Eurowings GmbH mot GD, HE, IF

(Mål C-334/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Stuttgart

Parter i det nationella målet

Klagande: Eurowings GmbH

Motparter: GD, HE, IF

Tolkningsfråga

Ska bestämmelserna – särskilt artikel 5.3 – i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/911 tolkas på så sätt att spontan frånvaro bland en avsevärd del av den flygande personalen på grund av sjukskrivningar (”vild strejk”) hos det lufttrafikföretag som – inom ramen för ett avtal om uthyrning av ett flygplan med besättning (wet lease) – hyr ut flygplanet med besättning till det ”lufttrafikföretag som utför flygningen”, i den mening som avses i artikel 2 b i samma förordning, men som inte har det operativa ansvaret för flygningarna, får till följd att det lufttrafikföretag som utför flygningen inte heller kan åberopa ”extraordinära omständigheter” i den mening som avses i artikel 5.3 i förordningen enligt [domen av den 17 april 2018, Krüsemann m.fl., C-195/17, C-197/17–C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17–C-286/17 och C-290/17–C-292/17, EU:C:2018:258] 2 ?

____________

1 EUT L 46, 2004, s. 1.

2 EU:C:2018:258