Language of document :

Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 15 май 2019 г. — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

(Дело C-380/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподател: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Ответник: Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Преюдициални въпроси

Възниква ли задължението за предоставяне на информация по член 13, параграф 2 от Директива 2013/11/ЕС1 , състоящо се в посочване в общите условия на предвидената в член 13, параграф 1 информация, и тогава когато търговецът предоставя общите условия за изтегляне в своя уебсайт, в който не се сключват договори?

Ако отговорът на първия въпрос е утвърдителен: изпълнява ли в такъв случай търговецът задължението си да посочи информацията в общите условия и тогава когато съобщава информацията не в предоставен за изтегляне файл, а на друго място в своя уебсайт?

Изпълнява ли търговецът задължението си да посочи информацията в общите условия, когато освен документ с общите условия връчва на потребителя отделен документ с изготвен пак от него списък с цени и услуги, който съдържа информацията по член 13, параграф 1 от Директивата?

____________

1     Директива на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ L 165, 2013 г., стр. 63).