Language of document :

Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2019. május 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. kontra Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

(C-380/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes és fellebbező: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Alperes és ellenérdekű fél: Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Már akkor is fennáll-e a 2013/11/EU irányelv1 13. cikkének (2) bekezdése szerinti, a 13. cikk (1) bekezdésében említett információk általános szerződési feltételekben való feltüntetésére vonatkozó tájékoztatási kötelezettség, ha az eladó vagy szolgáltató a honlapján, amelyen nem kerül sor szerződések megkötésére, letölthetővé teszi az általános szerződési feltételeket?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Ilyen esetben azzal is eleget tesz-e az eladó vagy szolgáltató az információk általános szerződési feltételekben való feltüntetésére vonatkozó kötelezettségének, ha az információkat nem a letölthetővé tett fájlban, hanem honlapján máshol közli?

Eleget tesz-e az eladó vagy szolgáltató az információk általános szerződési feltételekben való feltüntetésére vonatkozó kötelezettségének azzal, ha a fogyasztónak az általános szerződési feltételeket tartalmazó dokumentum mellett egy szintén általa készített és az irányelv 13. cikkének (1) bekezdésében említett információkat tartalmazó ár- és szolgáltatásjegyzéket is átad egy külön dokumentumban?

____________

1 A fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2013. L 165., 63. o.).