Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. maijā iesniedza Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

(Lieta C-380/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītāja: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Atbildētāja: Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2013/11/ES 1 13. panta 2. punktā noteiktais informēšanas pienākums vispārīgajos noteikumos minēt informāciju atbilstoši 13. panta 1. punktam rodas jau tad, kad tirgotājs savā tīmekļa vietnē, kurā netiek slēgti līgumi, dara pieejamu vispārīgo noteikumu lejupielādi?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša: vai šādā gadījumā tirgotājs izpilda savu pienākumu minēt informāciju vispārīgajos noteikumos arī tad, ja tas informāciju sniedz nevis failā, kas paredzēts lejupielādei, bet citā uzņēmuma tīmekļa vietnes vietā?

Vai tirgotājs izpilda savu pienākumu minēt informāciju vispārīgajos noteikumos, ja tas patērētājam papildus dokumentam ar vispārīgajiem noteikumiem atsevišķā dokumentā izsniedz arī paša sagatavotu cenu lapu un specifikāciju, kurā ir ietverta Direktīvas 13. panta 1. punktā noteiktā informācija?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/11/ES (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (OV 2013, L 165, 63. lpp.).