Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 15. mája 2019 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

(vec C-380/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca a odvolateľ: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Žalovaná a odporkyňa v odvolacom konaní: Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Prejudiciálne otázky

1.    Vzniká informačná povinnosť podľa článku 13 ods. 2 smernice 2013/11/EÚ1 , ktorá spočíva v tom, že vo všeobecných obchodných podmienkach sa musia uviesť informácie podľa článku 13 ods. 1, už vtedy, ak obchodník na svojej webovej stránke, na ktorej nemožno uzatvárať žiadne zmluvy, poskytuje možnosť stiahnuť si všeobecné obchodné podmienky?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: splní si obchodník svoju povinnosť uviesť informácie vo všeobecných obchodných podmienkach v takomto prípade aj vtedy, ak informáciu síce neposkytuje v rámci databázy, ktorú ponúka na stiahnutie, ale ju poskytuje na inom mieste na svojej webovej stránke?

3.    Splní si obchodník svoju povinnosť uviesť informácie vo všeobecných obchodných podmienkach, ak spotrebiteľovi okrem dokumentu, ktorý obsahuje všeobecné obchodné podmienky, odovzdá aj cenník a zoznam plnení, ktorý vypracoval, v podobe samostatného dokumentu, ktorý obsahuje informácie podľa článku 13 ods. 1 smernice?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 165, 2013, s. 63).