Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 15 maj 2019 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. mot Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

(Mål C-380/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parter i det nationella målet

Klagande: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Motpart: Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Tolkningsfrågor

Uppkommer skyldigheten enligt artikel 13.2 i direktiv 2013/111 att tillhandahålla den information som avses i artikel 13.1 i de allmänna avtalsvillkoren redan om näringsidkaren håller de allmänna avtalsvillkoren tillgängliga på sin webbplats, där inga avtal ingås?

Om fråga 1 ska besvaras jakande: Uppfyller en näringsidkare sin skyldighet att tillhandahålla informationen i de allmänna avtalsvillkoren även i ett fall då denne visserligen inte lämnar informationen i filen som finns tillgänglig för nedladdning, men på en annan plats på företagets webbplats?

Fullgör en näringsidkare sin skyldighet att tillhandahålla informationen i de allmänna avtalsvillkoren om denne utöver ett dokument med de allmänna [Orig. s. 3] avtalsvillkoren även överlämnar en förteckning över priser och tjänster i ett separat dokument, som innehåller informationen enligt artikel 13.1 i direktiv 2013/11?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (direktivet om alternativ tvistlösning) (EUT L 165, 2013, s. 63)