Language of document :

Определение на Съда (седми състав) от 15 май 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Италия) — AQ и др. (C-789/18) и ZQ (C-790/18)/Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Inps-Gestione (C-789/18)

(Съединени дела C-789/18 и C-790/18)1

(Преюдициално запитване – Публична служба – Кумулиране на възнаграждения, получени от упражняване на дейности като наето лице или като самостоятелно заето лице, работещо в едно или повече държавни образувания – Национална правна уредба, която предвижда таван за такова кумулиране – Изцяло вътрешно положение – Член 53, параграф 2 и член 94 от Процедурния правилник на Съда – Явна недопустимост)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Страни в главното производство

Жалбоподатели: AQ и др. (C-789/18) и ZQ (C-790/18)

Ответници: Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Inps-Gestione (C-789/18),

в присъствието на: BR и др. (C-789/18)

Диспозитив

Преюдициалните запитвания, отправени от Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Областен административен съд Лациум, Италия) с актове от 7 ноември 2018 г. са явно недопустими.

____________

1 ОВ C 112, 25.3.2019 г.