Language of document :

Tiesas (septītā palāta) 2019. gada 15. maija rīkojums (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) – AQ u.c. (C-789/18) un ZQ (C-790/18)/Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Inps-Gestione (C-789/18)

(Apvienotās lietas C-789/18 un C-790/18) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Civildienests – Ienākumu, kas gūti, vienas vai vairāku valsts iestāžu dienestā veicot darbības algotā darbā vai pašnodarbinātā statusā, saskaitīšana – Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir paredzēts šādas saskaitīšanas maksimālais apmērs – Pilnībā iekšēja situācija – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts un 94. pants – Acīmredzama nepieņemamība)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pamatlietas puses

Prasītāji: AQ u.c. (C-789/18) un ZQ (C-790/18)

Atbildētājas: Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Inps-Gestione (C-789/18),

piedaloties: BR u.c. (C-789/18)

Rezolutīvā daļa

Lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Lacio Reģionālā administratīvā tiesa, Itālija) ir iesniegusi ar 2018. gada 7. novembra lēmumiem, ir acīmredzami nepieņemami.

____________

1 OV C 112, 25.3.2019.