Language of document :

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 15 maja 2019 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Włochy) – AQ i in. (C-789/18) i ZQ (C-790/18) / Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Inps-Gestione (C-789/18)

(Sprawy połączone C-789/18 i C-790/18)1

Odesłanie prejudycjalne – Służba publiczna – Sumowanie uposażeń otrzymywanych z tytułu wykonywania pracy najemnej lub działalności na własny rachunek na rzecz jednego lub większej liczby podmiotów państwowych – Uregulowanie krajowe przewidujące górny limit takiego sumowania – Sytuacja o charakterze wyłącznie wewnętrznym – Artykuł 53 ust. 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Oczywista niedopuszczalność

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: AQ i in. (C-789/18) i ZQ (C-790/18)

Strona pozwana: Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Inps-Gestione (C‑789/18)

przy udziale: BR i in. (C-789/18)

Sentencja

Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (regionalny sąd administracyjny w Lacjum, Włochy) postanowieniami z dnia 7 listopada 2018 r. są oczywiście niedopuszczalne.

____________

1 Dz.U. C 112 z 25.3.2019.