Language of document :

Domstolens beslut (sjunde avdelningen avdelningen) av den 15 maj 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Italien) – AQ m.fl. (C-789/18) och ZQ (C-790/18) mot Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Inps-Gestione (C-789/18)

(Förenade målen C-789/18 och C-790/18)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Personalmål – Sammanläggning av lön från utövande av avlönat arbete eller verksamhet som egenföretagare i tjänst hos en eller flera statliga myndigheter – Nationell lagstiftning i vilken det föreskrivs ett tak för en sådan sammanläggning – Rent inhemsk situation – Artikel 53.2 och artikel 94 i domstolens rättegångsregler – Uppenbart att talan skall avvisas)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: AQ m.fl. (C-789/18) och ZQ (C-790/18)

Svarande: Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Inps-Gestione C-789/18)

ytterligare deltagare i rättegången: BR m.fl. (C-789/18)

Avgörande

Det är uppenbart att de framställningar med begäran om förhandsavgörande vilka ingetts av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Regionala förvaltningsdomstolen i Lazio, Italien) genom beslut av den 7 november 2018 inte kan tas upp till prövning.

____________

(1 ) EUT C 112, 25.3.2019.