Language of document :

Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 11 април 2019 г. — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/WS.

(Дело C-302/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte suprema di cassazione

Страни в главното производство

Жалбоподател: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Ответник: WS

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 12, параграф 1, буква д) от Директива 2011/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. 1 , както и принципът за равно третиране между притежателите на единно разрешение за пребиваване и работа и гражданите на държава членка да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба, съгласно която, обратно на предвиденото за граждани на държавата членка, при преброяване на членовете на семейното ядро за изчисляване на семейните добавки, се изключват членовете на семейството на притежаващ единно разрешение работник с произход от трета страна, когато те пребивават в третата страна на произхода си?

____________

1     Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка (ОВ L 343, 2011 г., стр. 1).