Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte suprema di cassazione (Italia) on esittänyt 11.4.2019 – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale v. WS

(asia C-302/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Corte suprema di cassazione

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Vastapuoli: WS

Ennakkoratkaisukysymys

Onko 13.12.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/98/EU1 12 artiklan 1 kohdan e alakohtaa ja oleskelua ja työntekoa varten myönnettävän yhdistelmäluvan haltijoiden ja maan kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun periaatetta tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jonka perusteella sellaisen kolmannen valtion kansalaisen, jolla on yhdistelmälupa, perheenjäseniä ei oteta huomioon laskettaessa ydinperheen jäsenten lukumäärää ydinperheen tuen suuruutta määritettäessä, jos nämä asuvat siinä kolmannessa maassa, josta he ovat peräisin?

____________

1 Kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista 13.12.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/98/EU (EUVL 2011, L 343, s. 1).