Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 11 april 2019 – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale mot WS

(Mål C-302/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione

Parter i det nationella målet

Klagande: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Motpart: WS

Tolkningsfråga

Ska artikel 12.1 e i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/98/EU av den 13 december 20111 och principen om likabehandling av varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare med ett kombinerat tillstånd att vistas och arbeta och medlemsstatens egna medborgare tolkas så, att de utgör hinder för en nationell lagstiftning, enligt vilken – till skillnad från vad som gäller för medlemsstatens egna medborgare – familjemedlemmar till en arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och innehar ett kombinerat tillstånd inte ska anses höra till arbetstagarens hushåll vid beräkningen av hushållsbidrag, när dessa familjemedlemmar är bosatta i ursprungstredjelandet?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/98/EU av den 13 december 2011 om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat (EUT L 343, 2011, s. 1).