Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Constanţa (Rumunsko) dne 10. dubna 2019 – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea v. SC Piscicola Tulcea SA

(Věc C-294/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Constanţa

Účastnice původního řízení

Odvolatelka: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

Odpůrkyně: SC Piscicola Tulcea SA

Předběžná otázka

Musí být ustanovení článku 2 a čl. 34 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/20031 a ustanovení článku 2 nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce2 vykládána v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, která za podmínek sporu v původním řízení vylučuje ze zaplacení nároků [na podporu] zemědělce, a to z toho důvodu, že zařízení pro akvakulturu používaná jako orná půda nepředstavují „zemědělskou plochu“ ve smyslu článku 2 nařízení č. 1120/2009, jelikož nejsou považována za půdu, na kterou lze poskytnout podporu v souladu s čl. 34 odst. 2 nařízení (ES) č. 73/2009?

____________

1 Úř. vest. 2009, L 30, s.16.

2 Úř. vest. 2009, L 316, s. 1.