Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Constanţa (Rumeenia) 10. aprillil 2019 – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea versus SC Piscicola Tulcea SA

(kohtuasi C-294/19)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Constanţa

Põhikohtuasja pooled

Apellant ja vastustaja esimeses kohtuastmes: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Tulcea

Vastustaja ja kaebaja esimeses kohtuastmes: SC Piscicola Tulcea SA

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/20031 , artiklit 2 ja artikli 34 lõiget 2 ning komisjoni 29. oktoobri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1120/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks)2 III jaotises sätestatud ühtse otsetoetuste kava üksikasjalikud rakenduseeskirjad, artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus riigisisesed õigusnormid, mille kohaselt on põhikohtuasjas esinevatel tingimustel toetusõigused põllumajandusettevõtja puhul välistatud sel põhjusel, et haritava maana kasutatavad vesiviljelusrajatised ei kujuta endast „põllumajandusmaad“ määruse nr 1120/2009 artikli 2 tähenduses, sest neid ei peeta vastavalt määruse nr 73/2009 artikli 34 lõikele 2 toetuskõlblikuks maaks?

____________

1 ELT 2009, L 30, lk 16.

2 ELT 2009, L 316, lk 1.