Language of document :

2019 m. balandžio 10 d. Curtea de Apel Constanţa (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Tulcea / SC Piscicola Tulcea SA

(Byla C-294/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Constanţa

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė (atsakovė pirmojoje instancijoje): Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Tulcea

Kita proceso šalis (ieškovė pirmojoje instancijoje): SC Piscicola Tulcea SA

Prejudicinis klausimas

Ar 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiančio Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1782/20031 2 straipsnio ir 34 straipsnio 2 dalies nuostatos, taip pat 2009 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1120/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams2 , III antraštinėje dalyje numatytos bendrosios išmokos schemos taikymo taisyklės, 2 straipsnio nuostatos turi būti aiškinamos kaip draudžiančios nacionalinės teisės aktus, pagal kuriuos tokiomis sąlygomis, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, nemokamos žemės ūkio išmokos, nes akvakultūros įrenginiai, naudojami kaip dirbama žemė, nėra „žemės ūkio paskirties žemė“ kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 1120/2009 2 straipsnį, taigi nėra reikalavimus atitinkanti žemė pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 34 straipsnio 2 dalį?

____________

1 OL L 30, 2009, p. 16.

2 OL L 316, 2009, p. 1.