Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Constanţa (Romunija) 10. aprila 2019 – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea/SC Piscicola Tulcea SA

(Zadeva C-294/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Constanţa

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica (tožena stranka na prvi stopnji): Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

Nasprotna stranka (tožeča stranka na prvi stopnji): SC Piscicola Tulcea SA

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba določbe člena 2 [in določbe] člena 34(2) Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/20031 , in določbe člena 2 Uredbe Komisije (ES) št. 1120/2009 z dne 29. oktobra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila iz naslova III Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete2 razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni zakonodaji, ki v okoliščinah iz spora v glavni stvari izključuje pravico do plačil za kmeta, če ribogojnice, ki jih uporablja kot orno zemljišče, niso „kmetijska površina“ v smislu člena 2 Uredbe št. 1120/2009, ker se ne štejejo za upravičena zemljišča v skladu s členom 34(2) Uredbe (ES) št. 73/2009?

____________

1 UL 2009, L 30, str. 16.

2 UL 2009, L 316, str. 1.