Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Constanţa (Rumänien) den 10 april 2019 – Centrul Judeţean Tulcea mot SC Piscicola Tulcea SA

(Mål C-294/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Constanţa

Parter i det nationella målet

Klagande: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

Motpart: SC Piscicola Tulcea SA

Tolkningsfråga

Ska bestämmelserna i artikel 2 och artikel 34.2 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/20031 samt i artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 av den 29 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken2 och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare tolkas så, att de utgör hinder för nationella bestämmelser som, under sådana omständigheter som de i det nationella målet aktuella, utesluter direktstöd till en jordbrukare på grund av att en vattenbruksanläggning som används som åkermark inte utgör ”jordbruksareal” i den mening som avses i artikel 2 i förordning nr 1120/2009, eftersom den inte betraktas som stödberättigande mark enligt artikel 34.2 i förordning (EG) nr 73/2009?

____________

1 EUT  L 30, 2009, s. 16.

2 EUT L 316, 2009, s. 1.