Language of document :

Преюдициално запитване от Cour de cassation (Франция), постъпило на 26 юни 2019 г. — Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier/Société Fromagère du Livradois SAS

(Дело C-490/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour de cassation

Страни в главното производство

Ищец: Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier

Ответник: Société Fromagère du Livradois SAS

Преюдициални въпроси

Трябва ли членове 13, параграф 1, съответно от Регламент № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г.1 и от Регламент № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г.2 да се тълкуват в смисъл, че забраняват само използването от трето лице на регистрираното название, или пък трябва да се тълкуват в смисъл, че забраняват представянето на продукт под закрилата на наименование за произход, и по-конкретно възпроизвеждането на характерната му форма или външен вид, което би могло да подведе потребителя относно истинския произход на продукта, дори когато регистрираното название не е било използвано?

____________

1     Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (ОВ L 93, 2006 г., стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 71, стр. 114).

2     Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 2012 г., стр. 1).