Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. jūnijā iesniedza Cour de cassation (Francija) – Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier/Société Fromagère du Livradois SAS

(Lieta C-490/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour de cassation

Pamatlietas puses

Prasītājs: Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier

Atbildētāja: Société Fromagère du Livradois SAS

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Regulas Nr. 510/2006 (2006. gada 20. marts) 1 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) 2 attiecīgo 13. pantu 1. punkti ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem ir tikai aizliegts, ka trešā persona izmanto reģistrētu nosaukumu, vai arī tie ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem ir aizliegts ar cilmes vietas nosaukumu aizsargāta produkta tāds noformējums, it īpaši to raksturojošās formas vai izskata reprodukcija, kas var maldināt patērētāju par produkta patieso izcelsmi, pat ja reģistrētais nosaukums netiek izmantots?

____________

1 Padomes Regula (EK) Nr. 510/2006 (2006. gada 20. marts) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (OV 2006, L 93, 12. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV 2012, L 343, 1. lpp.)