Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 26. júna 2019 – Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier/Société Fromagère du Livradois SAS

(vec C-490/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier

Žalovaná: Société Fromagère du Livradois SAS

Prejudiciálna otázka

Majú sa články 13 ods. 1 nariadenia Rady č. 510/20061 z 20. marca 2006 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1151/20122 z 21. novembra 2012 vykladať v tom zmysle, že zakazujú len používanie označenia zapísaného v registri treťou osobou, alebo sa majú vykladať v tom zmysle, že zakazujú prezentáciu výrobku chráneného označením pôvodu, najmä reprodukciu jeho charakteristického tvaru alebo vzhľadu, ktorá by mohla uvádzať spotrebiteľa do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku, aj keď názov zapísaný v registri nie je použitý?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 2006, s. 12).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 2012, s. 1).