Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 26 juni 2019 – Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier mot Société Fromagère du Livradois SAS

(Mål C-490/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour de cassation

Parter i det nationella målet

Sökande: Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier

Motpart: Société Fromagère du Livradois SAS

Tolkningsfrågan

Ska artikel 13.1 i rådets förordning nr 510/2006 av den 20 mars 20061 respektive Europaparlamentets och rådets förordning nr 1151/2012 av den 21 november 20122 tolkas så, att det endast är förbjudet för tredje man att använda det registrerade namnet eller ska den tolkas så, att den medför ett förbud för presentationen av en produkt som skyddas av en ursprungsbeteckning, i synnerhet återgivandet av den kännetecknande formen eller utseendet, vilket kan vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung, även om det registrerade namnet inte används?

____________

1     Rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 93, 2006, s. 12).

2     Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 2012, s. 1).