Language of document :

Определение на Съда (шести състав) от 15 май 2019 г. (преюдициално запитване от Amtsgericht Kamenz — Германия) — MC/ND

(Дело C-827/18)1

(Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 и член 99 от Процедурния правилник на Съда — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Конвенция от Лугано II — Член 22, точка 1 — Спорове по дела, които имат за предмет вещни права върху недвижим имот или договор за наем на недвижим имот — Възстановяване на плодове от наема на имот преди прехвърлянето на правото на собственост)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Kamenz

Страни в главното производство

Ищец: MC

Ответник: ND

Диспозитив

Член 22, точка 1, първа алинея от Конвенцията относно компетентността и признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, подписана на 30 октомври 2007 г., чието сключване е одобрено от името на Европейската общност с Решение 2009/430/ЕО на Съвета от 27 ноември 2008 година, трябва да се тълкува в смисъл, че не представлява иск, „който има за предмет вещни права върху недвижим имот или договор за наем на недвижим имот“ съгласно тази разпоредба иск, предявен от приобретателя на недвижим имот, с предмет плащането на сума, получена от продавача като платен от трето лице наем, при положение че този приобретател, макар да е влязъл във владение на посочения имот към момента на плащането на тази сума, все още не е придобил законово правото на собственост върху същия според приложимото национално законодателство.

____________

1 ОВ C 103, 18.3.2019 г.