Language of document :

Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 15. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Kamenz - Německo) – MC v. ND

(Věc C-827/18)1

„Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 a článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Prostor svobody, bezpečnosti a práva – Justiční spolupráce v občanských věcech – Příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Luganská úmluva II – Článek 22 bod 1 – Spory v oblasti věcných práv k nemovitostem a nájmu nemovitostí – Vrácení příjmů z nájmu majetku před převodem vlastnického práva“

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Kamenz

Účastníci původního řízení

Žalobce: MC

Žalovaná: ND

Výrok

Článek 22 bod 1 první pododstavec Úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, podepsané dne 30. října 2007, jejíž uzavření bylo schváleno jménem Evropského společenství rozhodnutím Rady 2009/430/ES ze dne 27. listopadu 2008, musí být vykládán v tom smyslu, že žalobu v „řízení[ch], jejichž předmětem jsou věcná práva k nemovitostem a nájem nemovitostí“ ve smyslu tohoto ustanovení nepředstavuje žaloba podaná nabyvatelem nemovitosti znějící na zaplacení částky přijaté prodávajícím jako nájemné zaplacené třetí osobou, pokud tento nabyvatel, i když začal uvedenou nemovitost využívat v okamžiku zaplacení této částky, ještě nebyl z právního hlediska jejím vlastníkem na základě použitelných vnitrostátních právních předpisů.

____________

1 Úř. věst. C 103, 18.3.2019.