Language of document :

Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 15. maj 2019 – MC mod ND (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Kamenz – Tyskland)

(Sag C-827/18) 1

(Præjudiciel forelæggelse – artikel 53, stk. 2, og artikel 99 i Domstolens procesreglement – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – retligt samarbejde i civile sager – retternes kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område – Lugano II-konventionen – artikel 22, nr. 1) – sager om rettigheder over fast ejendom samt om leje eller forpagtning af fast ejendom – tilbagebetaling af indtægt fra udlejning af en ejendom inden overførsel af ejendomsretten)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Kamenz

Parter i hovedsagen

Sagsøger: MC

Sagsøgt: ND

Konklusion

Artikel 22, nr. 1), første afsnit, i konventionen om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, undertegnet i Lugano den 30. oktober 2007, hvis indgåelse blev godkendt på Det Europæiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 2009/430/EF af 27. november 2008, skal fortolkes således, at et søgsmål anlagt af køberen af en fast ejendom med påstand om betaling af et beløb, som sælgeren oppebar i lejeindtægt fra tredjemand, ikke udgør en sag »om rettigheder over fast ejendom samt om leje eller forpagtning af fast ejendom« som omhandlet i denne bestemmelse, eftersom denne køber, selv om den pågældende på tidspunktet for betalingen af denne lejeindtægt havde fået rådighed over nævnte ejendom, endnu ikke var ejendommens lovmæssige ejer ifølge den gældende nationale lovgivning.

____________

1 EUT C 103 af 18.3.2019.