Language of document :

Euroopa Kohtu (kuues koda) 15. mai 2019. aasta määrus (Amtsgericht Kamenzi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – MC versus ND

(kohtuasi C-827/18)1

(Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 99 – Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala – Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Kohtualluvus, kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades – Lugano II konventsioon – Artikli 22 punkt 1 – Vaidlused kinnisvaraga seotud asjaõiguste või kinnisasja üüri- või rendi õiguste üle – Enne omandi üleminekut kinnisasja üürimisel või rentimisel saadud viljade tagastamine)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Kamenz

Põhikohtuasja menetluse pooled

Hageja: MC

Kostja: ND

Resolutsioon

30. oktoobril 2007 allkirjastatud tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooni, mis on ühenduse nimel heaks kiidetud nõukogu 27  novembri 2008. aasta otsusega 2009/430/EÜ, artikli 22 punkti 1 esimest lõiku tuleb tõlgendada nii, et nõudega, mille objektiks on „kinnisvaraga seotud asjaõigused või kinnisvara rendi õigused“ selle sätte tähenduses, ei ole tegemist juhul, kui kinnisasja omandaja on esitanud hagi, et saada tagasi summa, mille kolmas isik andis müüjale rendi- või üüritasuna ajal, mil omandaja oli saanud asja küll hakata kasutama, aga kohaldamisele kuuluvate liikmesriigi õigusnormide kohaselt ei olnud ta veel õiguspärane omanik.

____________

1 ELT C 103, 18.3.2019.