Language of document :

Tiesas (sestā palāta) 2019. gada 15. maija rīkojums (Amtsgericht Kamenz (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – MC/ND

(Lieta C-827/18) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts un 99. pants – Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa – Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Jurisdikcija un nolēmumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās – Lugāno II konvencija – 22. panta 1. punkts – Strīdi par lietu tiesībām saistībā ar nekustamo īpašumu un nekustamā īpašuma nomu/īri – Labuma, kas no īpašuma izīrēšanas gūts pirms tā īpašumtiesību nodošanas, atmaksāšana)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Kamenz

Pamatlietas puses

Prasītājs: MC

Atbildētājs: ND

Rezolutīvā daļa

Konvencijas par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, kura parakstīta 2007. gada 30. oktobrī un kuras noslēgšana Kopienas vārdā ir apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2009/430/EK (2008. gada 27. novembris), 22. panta 1. punkta pirmā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda nekustamā īpašuma ieguvēja prasība, kuras priekšmets ir naudas summa, ko tā pārdevējs ir saņēmis no trešās personas kā īres maksājumu, kad minētais ieguvējs, kaut arī tam šīs summas samaksas brīdī bija īpašuma lietošanas tiesības, saskaņā ar piemērojamo tiesisko regulējumu vēl nebija tā likumīgais īpašnieks, nav kvalificējama par prasību “lietā, kuras priekšmets [ir] lietu tiesības saistībā ar nekustamo īpašumu vai nekustamā īpašuma noma/īre,” minētās normas izpratnē.

____________

1     OV C 103, 18.3.2019.