Language of document :

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 15 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Kamenz – Niemcy) – MC / ND

(Spawa C-827/18)1

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 i art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych – Konwencja z Lugano II – Artykuł 22 pkt 1 – Spory, których przedmiotem są prawa rzeczowe na nieruchomościach oraz najem lub dzierżawa nieruchomości – Zwrot pożytków uzyskanych z najmu rzeczy przed przeniesieniem własności

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Amtsgericht Kamenz

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: MC

Strona pozwana: ND

Sentencja

Artykuł 22 pkt 1 akapit pierwszy Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w dniu 30 października 2007 r., której zawarcie zostało zatwierdzone w imieniu Wspólnoty Europejskiej decyzją Rady 2009/430/WE z dnia 27 listopada 2008 r., należy interpretować w ten sposób, że nie stanowi powództwa „w sprawach, których przedmiotem są prawa rzeczowe na nieruchomościach oraz najem lub dzierżawa nieruchomości” w rozumieniu tego przepisu wniesione przez nabywcę nieruchomości powództwo o przelanie kwoty uzyskanej przez sprzedawcę z tytułu czynszu uiszczonego przez osobę trzecią, gdy nabywca ten, choć uprawnienie do korzystania ze wspomnianej rzeczy przeszło na niego przed chwilą uiszczenia tej kwoty, nie był jeszcze legalnie jej właścicielem zgodnie z mającym zastosowaniem ustawodawstwem krajowym.

____________

1 Dz.U. C 103 z 18.3.2019.