Language of document :

Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 15. maja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Kamenz – Nemčija) – MC/ND

(Zadeva C-827/18)1

(Predhodno odločanje – Člen 53(2) in člen 99 Poslovnika Sodišča – Področje svobode, varnosti in pravice – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Luganska konvencija II – Člen 22, točka 1 – Spori, katerih predmet so stvarne pravice na nepremičninah ali najem/zakup nepremičnin – Povrnitev koristi, pridobljene na podlagi oddaje nepremičnine pred prenosom lastništva)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Kamenz

Stranki

Tožeča stranka:MC

Tožena stranka: ND

Izrek

Člen 22, točka 1, prvi odstavek, Konvencije o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, podpisane 30. oktobra 2007, katere sklenitev je bila v imenu Skupnosti odobrena s Sklepom Sveta 2009/430/ES z dne 27. novembra 2008, je treba razlagati tako, da se med tožbe „v zvezi s stvarnimi pravicami na nepremičninah ali najem/zakup nepremičnin“ v smislu te določbe ne uvršča tožba pridobitelja nepremičnine, ki se nanaša na plačilo zneska, ki ga je prejel prodajalec iz naslova najemnine, plačane s strani tretje osebe v času, ko je bila pridobitelju nepremičnina že prenesena v uporabo, vendar pridobitelj v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo še ni pridobil lastninske pravice.

____________

1 UL C 103, 18.3.2019.