Language of document :

Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 15 maj 2019 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Kamenz - Tyskland) – MC mot ND

(Mål C-827/18)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Artikel 53.2 och artikel 99 i domstolens rättegångsregler – Område med frihet, säkerhet och rättvisa – Civilrättsligt samarbete – Domstols behörighet, erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Lugano II-konventionen – Artikel 22.1 – Tvister som avser sakrätt i fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom – Återbetalning av belopp som betalats på grund av att fast egendom har hyrts ut före överlåtelsen av äganderätten)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Kamenz

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: MC

Svarande: ND

Avgörande

Artikel 22.1 första stycket i konvention om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, som undertecknades den 30 oktober 2007, och vars ingående godkändes på Europeiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2009/430/EG av den 27 november 2008, ska tolkas så, att en talan – som väcks av köparen av fast egendom, med yrkande om att köparen ska förpliktas att betala det belopp som vederbörande har uppburit i hyra som betalats av tredje man, trots att köparen, även om denne hade förvärvat nyttjanderätten till nämnda egendom vid den tidpunkt då beloppet betalades, ännu inte juridiskt sätt var ägare, enligt den tillämpliga nationella lagstiftningen – inte ska anses utgöra en talan som ”… avser sakrätt i fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom”, i den mening som avses i den bestämmelsen.

____________

(1 ) EUT C 103, 18.3.2019.