Language of document :

Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Koblenz (Германия), постъпило на 5 юни 2019 г. — Remondis GmbH/Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

(Дело C-429/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Koblenz

Страни в главното производство

Жалбоподател: Remondis GmbH

Ответник: Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

Друга страна в производството: Landkreis Neuwied

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 12, параграф 4, буква а) от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО1 да се тълкува в смисъл, че е налице сътрудничество и когато възлагащ орган, който съгласно националното право сам е компетентен за извозването на отпадъците на своята територия, не изпълнява изцяло сам задължението си за извозване, за чието изпълнение са необходими множество операции, а възлага на друг, независим от него възлагащ орган, който също е компетентен за извозването на отпадъците на своята територия, да извършва необходимите операции срещу възнаграждение?

____________

1 ОВ L 94, 2014 г., стр. 65.