Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. lipnja 2019. uputio Oberlandesgericht Koblenz (Njemačka) – Remondis GmbH protiv Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

(predmet C-429/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberlandesgericht Koblenz

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Remondis GmbH

Tuženik: Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

Drugi sudionik u postupku: Landkreis Neuwied

Prethodno pitanje

Treba li članak 12. stavak 4. točku (a) Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ1 tumačiti na način da suradnja postoji već ako javni naručitelj koji je nadležan za zbrinjavanje otpada na svojem području uslugu zbrinjavanja koja je prema nacionalnom pravu u njegovoj isključivoj nadležnosti, za čije je izvršenje potrebno više radnih postupaka, ne obavlja u potpunosti samostalno, nego izvršavanje potrebnih radnih postupaka uz naknadu povjerava drugom javnom naručitelju koji je neovisan o njemu, a koji je također nadležan za zbrinjavanje otpada na svojem području?

____________

1 SL 2014., L 94, str. 65.