Language of document :

Az Oberlandesgericht Koblenz (Németország) által 2019. június 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Remondis GmbH kontra Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

(C-429/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Koblenz

Az alapeljárás felei

Felperes: Remondis GmbH

Alperes: Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

Az eljárásban részt vevő fél: Landkreis Neuwied

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 12. cikke (4) bekezdésének a) pontját, hogy az együttműködés már akkor megvalósul, ha a saját illetékességi területén a hulladékártalmatlanításért felelős ajánlatkérő szerv a nemzeti jogszabályok által kizárólag hozzá rendelt, több műveletből álló hulladékártalmatlanítási feladatot nem teljes egészében maga végzi el, hanem egy másik, tőle független, a saját illetékességi területén szintén hulladékártalmatlanításért felelős ajánlatkérő szervet bíz meg azzal, hogy a szükséges műveletek egyikét ellenérték fejében elvégezze?

____________

1 HL 2014. L 94., 65. o.; helyesbítés: HL 2015. L 275., 68. o.