Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 5. jūnijā iesniedza Oberlandesgericht Koblenz (Vācija) – Remondis GmbH/Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

(Lieta C-429/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Koblenz

Pamatlietas puses

Prasītāja: Remondis GmbH

Atbildētāja: Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK 1 12. panta 4. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka sadarbība pastāv jau tad, kad līgumslēdzēja iestāde, kas ir atbildīga par atkritumu apsaimniekošanu tās teritorijā, ar valsts tiesībām tai noteiktu apsaimniekošanas uzdevumu, kura izpildei ir nepieciešamas vairākas darbības, nepilda pilnībā pati, bet gan pilnvaro citu, no tās neatkarīgu līgumslēdzēju iestādi, kas arī ir atbildīga par atkritumu apsaimniekošanu savā teritorijā, veikt vienu no nepieciešamajām darbībām par atlīdzību?

____________

1 OV 2014, L 94, 65. lpp.